Thông báo

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (82 lô) đất ở tại khu dân cư số 1, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh (59 lô); thôn Mỹ Hưng (17 lô); thôn Đông Nô (6 lô); xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (82 lô) đất ở tại khu dân cư số 1, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh (59 lô); thôn Mỹ Hưng (17 lô); thôn Đông Nô (6 lô); xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian đấu giá 7 giờ 30 phút ngày 14/4/2018 tổ...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (18 lô) thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, bao gồm các lô đất biệt thư và lô liền kề

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (18 lô) thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, bao gồm các lô đất biệt thư và lô liền kề. Thời gian 8 giờ ngày 17/4/2018 tại UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.(Xem chi tiết)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (97 lô) thuộc các xã An Dương, Tân Trung, Song Vân, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Vân và Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (97 lô) thuộc các xã An Dương, Tân Trung, Song Vân, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Vân và Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên. Thời gian bán 7 giờ 30 phút ngày 22/4/2018 tại Hội trường UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. (...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô, Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô,Tân Thịnh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Gồm 68 lô tại Khu dân cư chợ năm, thôn Trong, xã Tiên Lục; 15 lô tại thôn Hạ, xã Nghĩa...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 lô tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 117 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2018 tại Nhà Văn hóa UBND xã Tăng Tiến,...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 19 lô đất ở tại Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 23/01/2018 tại UBND xã Lương Phong...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo