Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018

Ngày 15/01/2018 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 21/8/2017 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 59/KH-STP Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 50/KH-STP thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày 21/6/2017 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 51/KH-STP thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Ngày 23/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 07/KH-STP thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 19/01/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP về cải cách hành chính nhà nước năm 2017

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ công tác tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017

Ngày 20/12/2016,  UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 07 kế hoạch về công tác Tư pháp ở các lĩnh vực: kiểm tra, rà soát văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác pháp chế; bồi thường nhà nước; theo dõi tình hình thi hành pháp luật;...

KH thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch