UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018

             Ngày 23/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 564/KH-UBND về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp triển khai, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Việc tổ chức triển khai Kế hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

             Nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch được bám sát các văn bản Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: (i) xác định đối tượng hệ thống hóa văn bản gồm các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018; (ii) xác định phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực và các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan; (iii) tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát các văn bản để phục vụ hệ thống hóa; (iv) tập hợp, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; lập Danh mục văn bản hệ thống hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; (v) tổng hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, kết quả hệ thống hóa của các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; lập danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; báo cáo UBND tỉnh kết quả hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (vi) xem xét, công bố và và thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Công báo tỉnh Bắc Giang; (vii) in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (viii) xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa; tổng hợp danh mục văn bản của HĐND, UBND các cấp kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; (ix) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản.

            Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

Thân Thị Ngọc Bích

                                  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL