Phòng Tư pháp Tân Yên: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng Tư pháp Tân Yên: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 07/02/2018, Phòng Tư pháp huyện Tân Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và 43 công chức Tư pháp - Hộ tịch của 24 xã, thị trấn.

Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá những kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong năm 2017, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm 2017 Phòng Tư pháp huyện đã tham gia ý kiến vào 08 dự thảo luật, Nghị định và văn bản quy phạm của HĐND, UBND tỉnh, huyện; thẩm định 07 dự thảo quyết định của UBND huyện, qua đó góp phần tích cực vào việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng phổ biến giáo dục huyện tổ chức 15 Hội nghị cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền viên, hòa giải viên, nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức thành công Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi” huyện và tham dự Hội thi công chức Tư pháp-Hộ tịch giỏi tỉnh đạt giải nhất; tham mưu cho UBND huyện đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn, ly hôn cho 24 trường hợp, khai sinh cho 08 trường hợp, cấp bản sao trích lục 03 trường hợp, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc cho 170 trường hợp; chứng thực 984 trường hợp bản sao từ bản chính, 07 trường hợp chứng thực chữ ký, 02 chứng thực hợp đồng, giao dịch. Bên cạnh đó, tại Hội nghị các công chức Tư pháp-Hộ tịch tập trung thảo luận, nêu ý kiến về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác Tư pháp trên địa bàn như: Khối lượng công việc của công chức Tư pháp-Hộ tịch ngày càng nhiều, việc nhập phần mềm trong lĩnh vực chứng thực vào hệ thống phần mềm dùng chung còn bất cập, việc nhập phần mềm chiếm nhiều thời gian trong việc thực hiện công việc; công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ mới do vậy trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn... Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc đã đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2018 để đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hội  nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 02/KH-TP ngày 18/01/2018 của Phòng Tư pháp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 03 nhiệm vụ trọng tâm là: Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL; phổ biến giáo dục pháp luật; hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.

Sau phần đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 đến toàn thể công chức ngành tư pháp huyện Tân Yên, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo ngành tư pháp Tân Yên phấn đấu năm 2018 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Đà