Việt Yên ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018

Việt Yên ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018

           Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành 05 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 trên các lĩnh vực:

          1. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2018 về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Việt Yên: Kế hoạch đề ra những nội dung chủ yếu: (i) Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (ii) Phổ biến pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; (iii) Về tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các chủ thể có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

          2. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luât; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018: Kế hoạch đề ra những nội dung chủ yếu: (i) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Luật, Bộ luật, các văn bản mới, những nội dung có ảnh hưởng thường xuyên đến đời sống của nhân dân; (ii) Về hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quy định một số mức chi cụ thể cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND tỉnh; (iii) Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, hướng dẫn, thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (iv) Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ Tướng chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, theo dõi, kiểm tra tình hình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

          3. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2018 về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018: Kế hoạch đề ra những nội dung chủ yếu: (i) Tự kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành theo ngành và lĩnh vực quản lý; (ii) Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: được xác định kiểm tra 02 lĩnh vực (văn hóa, thể thao, du lịch, giáp dục và đào tào; thanh tra, thông tin và truyền thông); (iii) rà soát văn bản quy phạm pháp luật được xác định rà soát trên 03 lĩnh vực (lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo; lĩnh vực thanh tra, thông tin và truyền thông; lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

          4. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2018 về công tác bồi thường nhà nước năm 2018: Kế hoạch đề ra những nội dung chủ yếu: (i) Tập trung phổ biến, tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018; tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn giải quyết về bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, gia đình hoặc tổ chức khi bị xâm phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước; (ii) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; (iii) Cung cấp thông, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy định đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; đồng thời quy định trách nhiệm, chế độ báo cáo định kỳ cho công tác bồi thường nhà nước.

          5. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 08/01/2018 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018: Kế hoạch xác định lĩnh vực theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và lĩnh vực bảo hiểm y tế.

          Để tổ chức thực hiện các Kế hoạch trên, Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời giao cho Phòng Tư pháp là đầu mối giúp Chủ tịch UBND huyện đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch./.

Thu Thủy