Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô thuộc khu số 1,2 khu đô thị phía nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô thuộc khu số 1,2 khu đô thị phía nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác