Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 127 lô ở tại phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 127 lô ở tại phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác