Thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2017

Thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2017

Ngày 14/12/2017 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 61/TB-STP Thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2017 ( Xem chi tiết)

Các tin khác