Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Trong 02 ngày 07/12/2017 và 08/12/2017, tại Nhà Văn hóa liên đoàn lao động tỉnh, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp cùng đảng viên của hơn 10 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đây là 02 lớp do Đảng ủy các cơ quan tỉnh tổ chức.

          Trong mỗi lớp học, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư; Đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Phú – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.  Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.     

Sau buổi học tập, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp sẽ viết Bài thu hoạch, qua đó, một lần nữa giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có những nhận thức sâu sắc hơn về Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng./.

Như Nguyễn