Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 4061/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Việc triển khai thi hành Bộ luật này nhằm mục đích phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp; rà soát kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: (i) Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015; (ii) Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự  năm 2015; (iii) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp; (iv) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; (v) Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật; (vi) Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn bảo đảm phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015; (vii) Rà soát các vụ án hình sự và các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí./.

Phạm Tĩnh