Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, do vậy việc thường xuyên tập huấn, kiện toàn lực lượng này là việc cần thiết. Hiện toàn tỉnh có 329 báo cáo viên pháp luật, trong đó Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là 106 người; báo cáo viên pháp luật cấp huyện là 223 người. Hàng năm đội ngũ báo cáo viên pháp luật đã thực hiện hàng nghìn buổi tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng báo cáo viên pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, khả năng “tuyên truyền miệng” của một số Báo cáo viên pháp luật còn hạn chế; chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật không cao, hiện mới chỉ đáp ứng về số lượng, chưa thực sự đạt về chất lượng, chưa tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong thời gian qua mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, cong vẫn còn chưa tương xứng với vị trí, vai trò để đáp ứng yêu cầu, phổ biến pháp luật trong tình hình mới.

Xuất phát từ thực trang nêu trên và để kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về việc công nhận 98 ông/bà là báo cáo viên pháp luật tỉnh và Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 22/01/2017 về việc miễn nhiệm đối với 40 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Quyết định công nhận 98 ông/bà là báo cáo viên pháp luật tỉnh có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 28/4/2014; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận báo cáo viên pháp luật./.

Phạm Tĩnh