Phòng Tư pháp huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị triển khai Thông Tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp

Phòng Tư pháp huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị triển khai Thông Tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp

Chiều ngày 05/10/2017, Phòng Tư pháp huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. Đồng chí Tạ Thành Long - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thành Long đã triển khai các nội dung cơ bản của Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP; quy trình rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt nhấn mạnh Công chức Tư pháp-Hộ tịch nghiên cứu phụ lục I - 05 tiêu chí (trong đó có 25 chỉ tiêu) và phụ lục II (nhấn mạnh 05 mẫu dành cho cấp xã) để tham mưu đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Qua hội nghị, giúp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn nắm bắt và cập nhật sâu thêm kiến thức về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó tham mưu cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức tại cơ sở, làm chuyển biến mạnh mẽ và tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở./.

Thu Thủy