Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 

Tầng 4 – Tòa A – Trụ Sở Liên Cơ Quan – Quảng Trường 3/2 - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 

0204.3854.511

Fax:   

0204.3851.508

Email: 

so_tuphap_vt@bacgiang.gov.vn