Quy chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Quy chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ngày 27/8/2013,  Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BTP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp, hình thức phối hợp, trách nhiệm phối hợp và nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp với Cục Thi hành án dân sự; Phòng Tư pháp với Chi cục Thi hành án dân sự trên các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng; 

 báo cáo công tác; kiểm tra thi hành án dân sự; xây dựng thể chế, chính sách thi hành án dân sự; phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý về thi hành án dân sự; bán đấu giá tài sản thi hành án; theo dõi thi hành pháp luật về thi hành án dân sự; trao đổi, cung cấp thông tin; giao ban định kỳ; tổng kết và triển khai công  tác năm…

Theo đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan tư pháp kiến nghị, trao đổi về những vấn đề 

 liên quan đến vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật thi hành án dân sự hoặc các hiện tượng vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự. Ngược lại, cơ quan tư pháp cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự những thông tin thuộc trách nhiệm quản lý của mình có liên quan đến thi hành án dân sự. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự xác minh tài sản thi hành án, kê biên tài sản thi hành án;  cung cấp các thông tin có liên quan đến công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm…

Phương Linh

 

Sở Tư pháp BG