Văn bản dự thảo - Xin ý kiến

STT Tên văn bản Thời gian File gắn
1 Vv đề nghị TGYK đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL 2015 Từ 02/01/2019
đến 11/01/2019
2 Về việc đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thru tục hành chính trong lập đề nghị và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Từ 14/11/2018
đến 17/11/2018
,
3 734/STP-VP : Vể việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP Từ 09/08/2018
đến 15/08/2018
,
4 Về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về hụi, họ, biêu, phường Từ 12/07/2018
đến 20/07/2018
, , ,
5 Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo văn bản QPPL Từ 10/07/2018
đến 10/08/2018
6 Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Quy định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 16/03/2018
đến 16/04/2018
7 Tham gia góp ý vào dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Từ 16/03/2018
đến 16/04/2018
8 Đề nghị tham gia xin ý kiến vào dự thảo Quy định về điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 25/08/2017
đến 05/09/2017
9 Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính Từ 04/05/2017
đến 11/05/2017
10 Về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích Từ 23/12/2016
đến 28/12/2016
,
11 Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Từ 25/07/2016
đến 01/08/2016
12 Tham gia góp ý dự thảo Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật Từ 16/06/2016
đến 24/06/2016
13 Về việc tham gia ý kiến vào Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành năm 2015 Từ 06/01/2016
đến 11/01/2016
14 Những nội dung cơ bản của dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) Từ 12/02/2015
đến 12/02/2015
,
15 Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự ( sửa đổi) Từ 02/01/2015
đến 02/01/2015

Trang