Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chức đấu giá tài sản

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 41/CV-DHL  ngày 16/7/2018 của Công ty Cổ phần và Đầu tư DHL về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chwucs đấu giá tài sản. Sở Tư pháp,ngày 01/8/2018 ban hành Công văn số 700/...

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018

Ngày 11/7/2018 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 641/STP-VP về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018 (Kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018;...

Hướng dẫn thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 01/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 136-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, trong đó yêu cầu tất cả các quy định, hồ sơ về thủ tục hành chính ở các lĩnh vực...

Về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan)

Ngày 17/11/2016 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1083/STP-HCTP về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan)

Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày 29/12/2015,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản...

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.Theo đó, Thông tư này quy định về tập sự hành nghề công chứng và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; quản lý tập sự...

Nghiên cứu, trao đổi: Cần bổ sung quy định về thời hạn tiến hành kiểm tra văn bản QPPL

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những tiêu chí rất quan trọng của Nhà nước pháp quyền là phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện để quản lý thống nhất.  Trong những năm qua,...

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan THADS và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

Ngày 05/11/2013, Liên Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường , Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký...

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã

Ngày 28/10/2013,  UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Theo quy định, nhuận bút cho tác phẩm...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày 13/5/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư nêu rõ, mức thu lệ phí chứng...

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Ngày 08/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị...

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 04/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 28). Ngày 04/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-...

Phiên họp thứ 16 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức phiên họp thứ 16 chất vấn  Chánh án Toà án nhân dân tối cao các vấn đề khắc phục hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân...

Trang

Đăng kí nhận Hướng dẫn nghiệp vụ