Hộ Tịch, chứng thực

UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch

Luật Hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Lần đầu tiên các quy định điều chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được quy định ở văn bản Luật....

UBND tỉnh Bắc Giang: ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Ngày 26/4/2014, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể...

Tân Yên, Bắc Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Hộ tịch

Để kịp thời  khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, ngày 14/02/2014, Phòng Tư pháp huyện Tân Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho trên 40 công chức Tư pháp-Hộ...

Kiểm tra theo dõi tình hinh thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong các ngày  14, 15, 23/5/2013, Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch tại các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Sơn...

Kết quả công tác hộ tịch quý I/2012

Trong quý I/2012,  các cơ quan có thẩm quyền đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch. Ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã thụ lý hồ sơ, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các công việc...

Yên Thế: Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp- hộ tịch

Thực hiện Kế  hoạch số 03/KH-HĐ ngày 23/3/2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Yên Thế về việc tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp- Hộ tịch cấp xã năm 2012, để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng...

Ban hành kế hoạch tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luạt về hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/12/2011,  UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 2884/KH-UBND về việc tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Kế hoạch số...

Triển khai tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Vừa qua,  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh từ năm 1987 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND chủ trì.  Mục đích của việc tổng kết...

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện sự  chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3908/BTP-HCTP ngày 06/7/2011 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 1549/UBND - NC ngày 11/7/2011 về việc tăng cường công tác quản l‎‎ý và đăng ký hộ tịch, ngày 14/7/2011...

Phí kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN- 1.000.000 đồng/trườmg hợp2. ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN- 50.000 đồng/trường hợp       

Đăng kí nhận Hộ Tịch, chứng thực