Giấy mời họp

Giấy mời ngày 29/12/2014 ( vào 13 giờ 30 phút)

Dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2014Xem chi tiết:

Giấy mời ngày 29/12/2014 ( vào 15 giờ 30 phút)

Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Giấy mời ngày 29/12/2014 ( vào 13 giờ 30 phút)

 Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Giấy mời họp ngày 22/7/2014

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính các Sở ban ngành

Giấy mời họp ngày 20/5/2014

Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giấy mời 25/4/2014

Xem chi tiết: Về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Giấy mời họp ngày 14/4/2014

Giấy mời dự tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính ( Lớp thứ ba)

Giấy mời họp ngày 06/12/2013

Giấy mời hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND

Giấy mời họp ngày 04/11/2013

Giấy mời họp tổng kết công tác năm 2013 của hội đồng phối hợp liên ngành TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh

Trang

Đăng kí nhận Giấy mời họp