Giấy mời họp

Dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

8 giờ ngày 09/11/2018 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại phòng họp số 5, tầng 1, tòa nhà A, trụ sở liên cơ quan, quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang (Xem chi tiết giấy mời)

Về việc Dự hội nghị tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2018

Xem chi tiết: 7 giờ 30 phút ngày 31/10/2018 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2018

Trang

Đăng kí nhận Giấy mời họp