Văn bản hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 25/12/2017, Ban Điều hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.Theo nội dung kế hoạch, để đáp ứng yêu cầu thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, Văn...

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động từ 01/6/2017

Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.Theo đó, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm...

Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Ngày 08/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.Theo đó, Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:1. Giấy...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết  định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017; ngày 06/3/2017, Chủ...

Thu nhập của người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 13/6/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Nghị định này quy định tiền...

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên

Ngày 07/4/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4769/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.Theo đó, các doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2013 thì hoạt động đầu tư...

Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/02/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập...

Hướng dẫn một số điều về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 21/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.Theo đó, khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (...

Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 05/02/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp...

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016

Ngày 31/12/2015,  Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Chương trình đã xác định...

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn Bắc Giang

Ngày 10/7/2015,  HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, theo đó: - Đối với dự án đầu tư cấp tỉnh quyết định đầu tư, HĐND tỉnh quyết định...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn,sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế

Ngày 15/6/2015,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về...

Quy định cụ thể đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Để quy định  chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, ngày 28/5/...

Tiếp tục thiết thực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sau khi Thủ  tướng Chính phủ ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg để thực hiện Chương trình 585 giai đoạn 2015-2020, ngày 9/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Chương trình 585 bàn việc triển khai Quyết định...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp