Đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Phối hợp kiểm tra công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018

Thực hiện Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/98/2018 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định số 102/2017/NĐ-CP), ngày 06/7/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai,...

Bắc Giang: ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký, giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Ngày 11/3/2015, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã thống nhất ban hành Kế hoạch số 23/KHPH-STP-STN&MT-NHNN-BGI kiểm tra công tác đăng ký, giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử...

Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở...

Đăng kí nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm