Bồi thường nhà nước

Ngày 17/5/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018

Danh sách 21 biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước theo danh mục dưới đây:STTTên biểu mẫuKý hiệuIGiải quyết yêu cầu bồi thường 1Văn bản yêu cầu bồi thườngMẫu 01/BTNN2Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thườngMẫu 02/BTNN3Thông...

Đăng kí nhận Bồi thường nhà nước