Xây dựng, kiểm tra văn bản

Tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2017

Xác định công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; ngày 26/10/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 300/BC-STP về kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND,...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương; khoa học và công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 4083/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017; Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 08/02/2017 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017. Căn cứ các Kế...

Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành trong lĩnh vực công thương, khoa học và công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 4083/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017, ngày 08/02/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP về thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền năm 2017...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình...

UBND tỉnh Bắc Giang tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 31/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2985/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó, sau 01 năm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Ban...

Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế

Thực hiện Kế hoạch số 4083/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017; ngày 08/02/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP về thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền năm 2017...

UBND huyện Việt Yên: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

         Ngày 07/4/2017, UBND huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.          Dự và trực tiếp...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành liên quan đến các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế  hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiết...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành liên quan đến nội dung của Hiệp định TPP

Thực hiện Công  văn số 2728/BTP-PLQT ngày 15/8/2016 của Bộ Tư pháp và Công văn số 2466/UBND-NC ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát pháp luật để đảm bảo thực hiện Hiệp định TPP; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính

Ngày 13/4/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP về tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính (các Bộ Luật, Luật). Kế hoạch đã xác định rõ mục...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, ngày 23/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn bản

Thực hiện  Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản năm 2015, ngày 20/10/2015 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn bản cho 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Pháp chế, cán bộ làm...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tự kiểm tra văn bản chuyên đề về thuế, hải quan

Thực hiện chỉ  đạo của Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc lập danh mục, tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, văn bản có chứa QPPL của Chủ tịch UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành quy...

Sở Tư pháp kiểm tra văn bản tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch  số 3394/KH-UBND ngày 13/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra văn bản năm 2014, Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 15/5/2014 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác văn bản của HĐND, UBND huyện Yên Dũng, sáng ngày 05/6/2014,...

Trang

Đăng kí nhận Xây dựng, kiểm tra văn bản