Xây dựng, kiểm tra văn bản

Bắc Giang: Ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018

            Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn...

Bắc Giang ban hành văn bản tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, ngày 29/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; ngày 29/10/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 318/BC-STP về kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND,...

Kết quả rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Căn cứ Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 22/01/2018 của Sở Tư pháp về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với Công...

Kết quả kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành trong lĩnh vực thanh tra, thông tin và truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 22/01/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, theo đó, từ ngày...

Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thanh tra, thông tin và truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 22/1/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018. Căn cứ các Kế...

Triển khai kiểm tra văn bản hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

             Thực hiện Kế hoạch  số 1261/KH-UBND về kiểm tra văn bản hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, trong các ngày 10-11/5/2018, Đoàn kiểm tra văn...

Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018. Căn cứ các Kế hoạch nêu trên, Sở...

Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề tài nguyên và môi trường

Thực hiện Công văn số 734/BTP-KTrVB ngày 09/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề tài nguyên và môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và...

Tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2017

Xác định công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; ngày 26/10/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 300/BC-STP về kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND,...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương; khoa học và công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 4083/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017; Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 08/02/2017 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017. Căn cứ các Kế...

Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành trong lĩnh vực công thương, khoa học và công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 4083/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017, ngày 08/02/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP về thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền năm 2017...

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình...

UBND tỉnh Bắc Giang tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 31/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2985/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó, sau 01 năm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Ban...

Trang

Đăng kí nhận Xây dựng, kiểm tra văn bản