Xử lý vi phạm hành chính

Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thực hiện Kế hoạch số 4387/KH-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (Kế hoạch số 4387/KH-UBND), ngày 27/7/2018, Chủ...

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 4408/KH-UBND); ngày 20/6/2018, Chủ...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 (Quyết định số 242/QĐ-TTg), Quyết định 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ...

Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QD-UBND ngày 30/9/2015

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo...

Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

           Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa...

Bắc Giang ban hành “Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

           Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên...

Những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện về thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay

 Trong bối cảnh Đảng và nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công...

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây viết tắt là Kế hoạch số...

Thành phố Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 20/7/2017, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tham dự lớp tập huấn gồm trên 130 học viên đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng UBND-HĐND, các Phòng: Tư pháp; Quản lý đô thị; Kinh tế;...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017; ngày 21/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành...

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 4090/KH-UBND); ngày 06/3/2017, Chủ...

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước

Thực hiện Kế  hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Kế hoạch số 4090/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016

Với mục đích  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng...

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Năm 2011, Sở Tư  pháp tỉnh Bắc Giang đã giúp HĐND, UBND tỉnh tự kiểm tra 51 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành năm 2010, đã phát hiện 07 văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban...

Bắc Giang: Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

 Ngày 26/9/2011,  UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 337/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung Quy chế được bố cục thành 6 Chương, 29 Điều. Các...

Đăng kí nhận Xử lý vi phạm hành chính