Giám định tư pháp

Bắc Giang sau 02 năm triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

Giám định tư pháp là một nhiệm vụ mà Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra với những mục tiêu, yêu cầu thực hiện cụ thể để đảm bảo tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Thể chế hóa...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang Tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 258, tổng kết Chỉ thị 1958 và đánh giá việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, ngày 02/10/2014 Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề...

Danh sách giám định viên Tư pháp

I. Lĩnh vực kỹ thuật hình sự1. Bùi Đức Cường - Trưởng phòng Kỹ Thuật Hình sự  - Công an tỉnh2. Phan Tuấn Hiệp - Phó trưởng phòng Kỹ Thuật Hình sự  - Công an tỉnh3. Nguyễn Minh Ngọc - Cán bộ Phòng Kỹ Thuật...

Hoạt động chỉ đạo thực hiện đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Bắc Giang

Ban Chỉ đạo  thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm...

Đăng kí nhận Giám định tư pháp