Bán đấu giá tài sản

Cấp thẻ đấu giá viên

Ngày 30/11/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định 130/QĐ-STP về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Lê Thị Hoa - hành nghề tại Công ty Cổ phần đấu giá DHL

Trang

Đăng kí nhận Bán đấu giá tài sản