Chiến lược quy hoạch kế hoạch

NgànhTư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch công tác năm 2019

           Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 18/01/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch...

Ngày 30/11/2018 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giao đoạn 2018-2020

Ngày 30/11/2018 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số  67/KH-STP thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giao đoạn 2018-2020

Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

KH triển khai thực hiện ĐA tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý HC, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên VPPL, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021

Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 527/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù...

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 tỉnh Bắc Giang

Ngày 23/05/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1632/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật  nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch triển khai thi hành "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 26/06/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2052/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018

Ngày 15/01/2018 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 21/8/2017 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 59/KH-STP Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 50/KH-STP thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày 21/6/2017 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 51/KH-STP thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Ngày 23/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 07/KH-STP thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 19/01/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP về cải cách hành chính nhà nước năm 2017

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ công tác tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017

Ngày 20/12/2016,  UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 07 kế hoạch về công tác Tư pháp ở các lĩnh vực: kiểm tra, rà soát văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác pháp chế; bồi thường nhà nước; theo dõi tình hình thi hành pháp luật;...

KH thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch