Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-BĐH ngày 25/12/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, sáng ngày 09/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Tọa đàm “Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”

      Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-BĐH ngày 25/12/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, sáng ngày...

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, ngày 05/7/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-STP để tổ chức triển khai thực hiện.Theo nội dung Kế hoạch,...

Sở Tư pháp tham gia ký kết Quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

         Chiều ngày 28/3/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với các ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Giang. Dự lễ ký kết có đồng chí...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 25/12/2017, Ban Điều hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.Theo nội dung kế hoạch, để đáp ứng yêu cầu thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, Văn...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho Doanh nghiệp với chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp”

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-BĐH ngày 20/01/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017; ngày 29/8/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang...

Bắc Giang: Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động

(ĐCSVN) - Xác định phát triển doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, Bắc Giang đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho Doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-BĐH ngày 20/01/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017; ngày 29/6/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang...

Thực hiện cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

          Từ ngày 15/6/2017, nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp thực hiện từng thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết  định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017; ngày 06/3/2017, Chủ...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho doanh nghiệp

Thực hiện Kế  hoạch số 02/KH-BĐH ngày 08/01/2016 của Ban điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016;  ngày 09/8/2016, Sở Tư...

Tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Ngày 17/6, Sở Tư pháp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015 cho hơn 140 đại biểu là các chủ doanh nghiệp, Trưởng phòng phụ trách công tác hành chính- tổ chức và các cán...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về thuế dành cho doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-BĐH ngày 14/02/2015 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015,  ngày 29/9/2015, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội...

Kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Theo số liệu thống kê tại Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến hết...

Bắc Giang: Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm...

Trang

Đăng kí nhận Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp