Theo dõi thi hành pháp luật

Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 4408/KH-UBND), ngày 01/3/2018, Chủ...

Bắc Giang: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện Kế  hoạch số 3764/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 03/3/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn...

Sở Tư pháp Bắc Giang: tổ chức hội thảo khoa học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng

Thực hiện Kế hoạch số 3285/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014, ngày 29/5/2014, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

Ngày 04/12/2013,  UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3285/KH-UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2014. Các lĩnh vực được lựa chọn để tập trung theo dõi năm 2014 là cấp giấy phép...

Hội thảo khoa học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013, ngày 13/9/2013, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu...

Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh tiến hành toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực VSATTP và BVMT trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngày 04/8/2011,  Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Yên tiến hành toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và bảo vệ...

Toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực VSATTP và BVMT trên địa bàn huyện Lạng Giang

 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 14/7/2011, Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh đã phối hợp với...

Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh tiến hành toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối lĩnh vực VSATTP và BVMT trên địa bàn huyện Việt Yên

Ngày 05/7/2011, Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện Việt Yên tiến hành toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và bảo vệ môi trường...

Bắc Giang: Tổ chức toạ đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm tại thành phố Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch  số 06/KH-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2011, ngày 24/5/2011, Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo...

Đăng kí nhận Theo dõi thi hành pháp luật