Cải cách thủ tục hành chính

10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì, áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trong năm 2018.

 Năm 2017 là năm Sở Tư pháp Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) và được Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh đánh giá là một trong những đơn...

Bắc Giang: rà soát kiến nghị đơn giản hóa 16 nhóm TTHC, TTHC

          Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.          Theo...

Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 14/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm vụ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại một số sở, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh.Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thân...

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

          Ngày 04/7/2017,  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo...

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Trong 02 ngày 13/6 và 14/6/2017, Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Tư pháp do đồng chí Đỗ Xuân Vang-Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn và đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường,...

Bắc Giang ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

          Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một...

Trong năm 2017, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

          Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Theo đó, các tỉnh, thành...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Ngày 23/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó, Quyết định công bố ban hành mới 58 thủ tục hành chính, bao gồm:...

Chính phủ điện tử là nút thắt trong cải cách thủ tục hành chính

(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thu Hồng (Bắc Giang) khi đánh giá các yếu tố liên quan đến hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong quá trình cải cách thủ tục hành chính hiện nay.Đại biểu quốc hội cho rằng,...

Sở Tư pháp Bắc Giang thực hiện tốt công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

        Căn cứ Quyết định  số 955/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; ngày 24/11/2016,...

Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Ngày 14/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.Theo đó, ban hành mới 183 thủ tục hành chính, bao gồm: 177 thủ tục hành...

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, đăng ký...

Tỉnh uỷ Bắc Giang ban hành nghị quyết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục thu hút đầu tư,  cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 06/5/2016, Tỉnh uỷ  Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TU về việc cải thiện môi...

Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/4/2016,  Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Theo đó, ban...

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bắc năm 2015

            Ngày 12/4, tại Hà Nội,  Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát...

Trang

Đăng kí nhận Cải cách thủ tục hành chính