NgànhTư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch công tác năm 2019

NgànhTư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch công tác năm 2019

           Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 18/01/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019.

            Theo đó, Kế hoạch xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên cần tăng cường thực hiện, cụ thể:

             1. Tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL. Đối với công tác này, năm 2019 toàn ngành tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nâng cao chất lượng công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành; thực hiện tốt việc hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL trước khi UBND ký ban hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của văn bản QPPL, qua đó góp phần nâng cao chất lượng văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong các lĩnh vực. Sở Tư pháp tiến hành: Kiểm tra văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành trong các lĩnh vực: Đất đai; kế hoạch, đầu tư và xây dựng; Rà soát văn bản QPPL do  HĐND, UBND tỉnh ban hành trong các lĩnh vực: Đất đai; kế hoạch, đầu tư và xây dựng. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

               2. Thực hiện tốt công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tổ chức kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo; hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong 02 lĩnh vực: Đất đai; đấu thầu.

             3. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL): Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở và việc thực hiện mức chi cho công tác hòa giải theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND tỉnh.

                 4. Tăng cường kiểm tra tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

                   Bên cạnh những 4 nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ công tác tư pháp khác cũng được tăng cường thực hiện nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành gồm: Công tác công tác văn bản, công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;  công tác theo dõi THPL; công tác PBGDPL; công tác thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý; công tác thanh tra; công tác văn phòng.

                  Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Kế hoạch cũng đã đề ra đề ra các giải pháp cụ thể, đồng thời  đề nghị các đơn vị trong ngành căn cứ vào các Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, Nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch công tác của UBND cấp mình và kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cụ thể  của đơn vị, địa phương và quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị  thực hiện./.

Thanh Huyền