Ngành Tư pháp Bắc Giang Phát động phong trào thi đua năm 2019

Ngành Tư pháp Bắc Giang Phát động phong trào thi đua năm 2019

          Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn ngành;  thiết thực lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), 74 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 36 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Bắc Giang, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của cả nước và của tỉnh; qua đó hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của tỉnh, hướng đến Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2019,  Sở Tư pháp Bắc Giang đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2019. Theo đó, năm 2019, ngành Tư pháp Bắc Giang ra sức thi đua, quyết  tâm phấn đấu hoàn thành tốt, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với 03 phong trào thi đua lớn, cụ thể như sau:

        Thứ nhất, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”. Đối với phong trào thi đua này, ngành Tư pháp Bắc Giang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bổ trợ tư pháp.

          Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, tập trung hoàn thành toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư pháp khác với chất lượng và hiệu quả cao.

         Thứ hai, phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, ngành Tư pháp Bắc Giang tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, các chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phòng chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan.

        Thứ ba, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Năm 2019, ngành Tư pháp Bắc Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Bắc Giang chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết đinh số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 86/KH-STP ngày 29/12/2016 của Sở Tư pháp, thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tham gia. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai giai đoạn một để xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh giúp đỡ UBND các xã xây dựng thành công nông thôn mới theo sự phân công của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

        Song song với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua nêu trên, Sở quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, Sở sẽ xem xét phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết khó khăn, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác của ngành.

         Để các phong trào thi đua sâu rộng, thu hút được đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia, ngành Tư pháp Bắc Giang đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:

          Một là, Tích cực phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của các đơn vị trong ngành và toàn thể công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về thi đua, khen thưởng.

        Hai là, Phát huy vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, tổ chức đảng và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng.

        Ba là, Tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Khu vực thi đua và Khối thi đua phát động, đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phấn đấu 100% đơn vị, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

       Bốn là, Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Tăng cường việc đề xuất, xây dựng, lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến và mô hình, cách làm hay trong toàn ngành, đồng thời tuyên truyền, biểu dương.

        Năm là, Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả.

         Sáu là, Việc khen thưởng phải đạt mục đích “Động viên, giáo dục, nêu gương”; bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, thiết thực, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

         Về thời gian, phong trào thi đua năm 2019 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt: Đợt thi đua thứ nhất từ đầu năm đến 30/6/2019; Đợt thi đua thứ hai từ 01/7/2019 đến kết thúc năm 2019./.

Thanh Huyền