Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiên vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiên vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác