Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 23 lô, thửa đất tại các xã: Khám Lạng, Nghĩa Phương, Cương Sơn, Bảo Sơn, Chu Điện, Phương Sơn và Thị trấn Lục Nam huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 23 lô, thửa đất tại các xã: Khám Lạng, Nghĩa Phương, Cương Sơn, Bảo Sơn, Chu Điện, Phương Sơn và Thị trấn Lục Nam huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang