Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

          Ngày 08/01/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Lãnh đạo các Ban của Đảng, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương; Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Đỗ Thị Việt Hà- Phó Giám đốc Sở Tư Bắc Giang tham dự Hội nghị.

         Năm 2018, toàn ngành Tư pháp đã chủ động, khẩn trương triển khai diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế để triển khai công việc.Toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng đầu tư nhiều nguồn lực; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh; công tác PBGDPL xuất hiện một số mô hình hay, hiệu quả; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đang phát triển khá nhanh; đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Việc xã hội hoá các nghề tư pháp được thực hiện thận trọng, hiệu quả hơn, chất lượng hành nghề được cải thiện, quy trình cấp phép dần được chuẩn hoá. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương từng bước được kiện toàn, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. .. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra.

       Trong năm 2019, toàn  ngành sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019 và chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021; tập trung kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII và các yêu cầu của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao…

       Bên cạnh đó, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các vấn đề đang được xã quan tâm, trong đó tập trung vào 4 nội dung chuyên đề đang được ngành quan tâm triển khai thực hiện.

          Cũng tại Hội nghị, một số danh hiệu thi đua, khen thưởng đã được công bố và trao tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành, theo đó: Cờ thi đua của Chính phủ được trao cho 5 tập thể thuộc Bộ; Cờ thi đua ngành Tư pháp được trao cho 10 đơn vị thuộc Bộ và cho 23 Sở Tư pháp, trong đó Sở Tư pháp Bắc Giang vinh dự là một trong 23 đơn vị địa phương dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018.

          Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Thủ tướng chúc mừng những kết quả mà toàn ngành đã được trong năm 2018 và đề nghị trong năm 2019, phải cải cách mạnh mẽ, quyết liệt ở nhiều khâu, nhiều lĩnh vực đặc biệt là cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, chú trọng công tác hệ thống hóa, pháp điển hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiến tới giảm bớt tính tầng nấc, cồng kềnh của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt là bảo đảm tính đồng bộ, khả thi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật…Thủ tướng cũng đề nghị cán bộ trong ngành nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó để thực hiện bứt phá nhiệm vụ của năm 2019 hơn hẳn kết quả của năm 2018.

Thanh Huyền