Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác