Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 74 lô, thửa đất tại thôn Thuận Lý, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 74 lô, thửa đất tại thôn Thuận Lý, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác