Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 96 lô, thửa đất tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mai, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 96 lô, thửa đất tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mai, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác