Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 185 lô, thửa đất tại các xã Tiên Lục, Yên Mỹ và Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 185 lô, thửa đất tại các xã Tiên Lục, Yên Mỹ và Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác