Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng thuộc các phân lô LK18, LK19, LK20, LK21 tại Khu dân cư trung tâm Mỹ Thái, huyện Lạng Giang,tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng thuộc các phân lô LK18, LK19, LK20, LK21 tại Khu dân cư trung tâm Mỹ Thái, huyện Lạng Giang,tỉnh Bắc Giang

Các tin khác