Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 69 lô, thửa đất tại xã Chiên Sơn và xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 69 lô, thửa đất tại xã Chiên Sơn và xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác