Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11 lô, thửa đất tại xã Sa Lý, Phong Minh và thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 11 lô, thửa đất tại xã Sa Lý, Phong Minh và thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác