Sở Tư pháp Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác với Hội Luật gia tỉnh

Sở Tư pháp Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác với Hội Luật gia tỉnh

          Nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023, ngày 08/10/2018, Sở Tư pháp Bắc Giang và Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023.

          Chương trình ký kết nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, cụ thể:

         Đối với công tác xây dựng pháp luật: Thực hiện công tác xây dựng pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính; kỹ năng đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; Rà soát, nghiên cứu nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và các lĩnh vực công tác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh.

         Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành…; Cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên; tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn  nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đội ngũ hội viên Hội Luật gia cấp tỉnh và cấp huyện; Phát huy đầy đủ vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia các cấp và huy động hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

         Đối với công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xây dựng, quản lý, trao đổi thông tin về hoạt động mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư có uy tín, kinh nghiệm để tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng nhóm đối tượng và vụ việc cụ thể; chú trọng người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội; phối hợp tạo điều kiện tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý.

         Bên cạnh đó, Chương trình giao rõ trách nhiệm phối hợp cụ thể cho từng cơ quan trong việc triển khai thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện Chương trình; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình; tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình. Cùng với đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đầu mối 2 bên và cấp huyện trong việc tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp.                                  

Phương Linh