Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược

        Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (Kế hoạch số 4408/KH-UBND); Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2018, ngày 28/8/2018, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Đoàn kiểm tra liên ngành) do bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; bà Bùi Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm các đồng chí Trưởng, Phó các phòng: Phòng Khoa giáo - Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra - Sở Y tế và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

       Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12/9/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-ĐKTLN về theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm kiểm tra và phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị kiểm tra.

       Theo đó, trong hai ngày 27/9 và 03/10/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại hai huyện Tân Yên và Yên Thế. Tại mỗi địa phương được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe đại diện UBND huyện báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược giai đoạn 01/7/2016 – 01/7/2018; đồng thời các thành phần tham gia buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược.

       Qua những nội dung kiểm tra cho thấy, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đã chỉ đạo, triển khai thi hành các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược; đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược như bố trí cán bộ thực hiện và tham mưu thực hiện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược … Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược tại các địa phương kiểm tra còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược còn chưa thực sự được triển khai sâu rộng; việc tổ chức tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn với các thành phần thuộc trách nhiệm được giao còn hạn chế; còn tồn tại tình trạng hoạt động không phép, hoạt động lén lút trên trên địa bàn …

        Để công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược được chấp hành nghiêm túc, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị các địa phương được kiểm tra cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: (i) Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược; (ii) tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược với sự tham gia của các cấp các ngành, trong đó cần quan tâm thực hiện việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cũng như để người dân kịp thời phản ánh về các cơ sở vi phạm lén lút hành nghề đến cơ quan có thẩm quyền; (iii) đồng thời quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược nói riêng; (iv) đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra theo thẩm quyền; tăng cường theo dõi, đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra; …

          Đại diện lãnh đạo các địa phương được kiểm tra đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành và cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa việc thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

          Thông qua đợt theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược của Đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những khó khăn, bất cập từ quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước./.

Phương Thúy