Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức giao ban công tác tư pháp quý III năm 2018

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức giao ban công tác tư pháp quý III năm 2018

Sáng ngày 28/9/2018,  Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức giao ban công tác tư pháp Quý III/2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Đặng Văn Nguyên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong Quý III/2018, các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã bám sát kế hoạch công tác tư pháp năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, nổi bật như: Tiếp tục triển khai Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018. Triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước theo đúng kế hoạch. Hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Triển khai hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018; cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Đặc biệt Sở đã tổ chức các Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức tư pháp ở cơ sở như: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện  hương ước, quy ước và triển khai văn bản pháp luật mới năm 2018; Hội nghị tập huấn về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Đấu giá tài sản.

 Cùng với những kết quả đạt được, trong Quý III/2018, công tác tư pháp vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: một số ít phòng, đơn vị chưa thực sự bám sát kế hoạch công tác, một số nội dung nhiệm vụ thực hiện chưa có sự tập trung cao, thực hiện còn chậm, phải đôn đốc thực hiện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố ở một số lĩnh vực còn chưa cao, thiếu tính đồng bộ trong việc tổ chức triển khai.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, kết quả đạt được trong Quý III, Sở Tư pháp đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong Quý IV như sau: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác năm 2019 trên một số lĩnh vực:  Kiểm tra, rà soát văn bản; thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019; công tác THPL, quản lý xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước. Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL xây dựng Kế hoạch năm 2019. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. Hoàn thiện kiểm tra liên ngành kiểm tra việc THPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược. Triển khai tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2018 và tham mưu. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công chứng năm 2018. Báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác thi đua, khen thưởng và chuẩn bị nội dung tổng kết công tác tư pháp năm 2018. Xét công nhận sáng kiến năm 2018; bình xét khen thưởng và thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cấp phòng thuộc Sở Tư pháp trong thi hành công vụ.  Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp loại đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang năm 2018 và tiến hành chấm điểm thi đua, xếp loại đối với Phòng Tư pháp trong năm...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Nguyên – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố  tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong Quý III/2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công việc trong Quý IV/2018 đảm bảo chất lượng theo quy định./.

                                                                                   Thanh Huyền