Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

         Trong 05 ngày liên tiếp, từ 17/9-21/9/2018, Sở Tư pháp tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đợt tập huấn được tổ chức thành 05 lớp với sự tham dự của 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên làm công tác hộ tịch thuộc 10 Phòng Tư pháp và công chức chuyên trách làm công tác hộ tịch cấp xã.

          Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn thứ nhất được tổ chức tại huyện Lục Ngạn, đồng chí Đỗ Xuân Vang – Phó Giám đốc Sở tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc Sở Tư pháp tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch.

          Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã đi sâu làm rõ các quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phát thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; đồng thời phổ biến các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Với phương pháp trao đổi 2 chiều, tại lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

           Qua đợt tập huấn sẽ giúp lực lượng công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã nhận thức đầy đủ, thống nhất các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cập nhật, tiếp thu các nội dung hướng dẫn mới về nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, từ đó, vận dụng có hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch./.

Đỗ Loan