Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phường Lê Lợi

Phòng Tư pháp thành phố Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phường Lê Lợi

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HDPH ngày 16/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bắc Giang về thực hiện công tác phổ biến giáo dục năm 2018, ngày 19/9/2018, Phòng Tư pháp thành phố- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018 tại UBND phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Đ/c Trần Quốc Chánh - Trưởng phòng Tư pháp thành phố - Báo cáo viên

pháp luật thành phố trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có 135 đại biểu tham dự, gồm các thành phần: Thường trực Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ phường; Trưởng các tổ chức chính trị; cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường; Đài truyền thanh; hòa giải viên; tuyên truyền viên pháp luật; Bí thư các chi bộ; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận; Chi hội trưởng các chi hội: CCB, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, người cao tuổi phường Lê Lợi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Chánh - Trưởng phòng Tư pháp thành phố - Báo cáo viên pháp luật thành phố truyền đạt nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thông qua Hội nghị, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở phường Lê Lợi, từ đó thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn./.

Lương Văn Thường