Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 4408/KH-UBND); ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Đoàn kiểm tra liên ngành) do bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm các đồng chí Trưởng, Phó các phòng: Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, Phòng Khoa giáo – Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh, Phòng giám định Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra – Sở Tài chính, Phòng Bảo trợ xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 05/7/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-ĐKTLN về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm kiểm tra và phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị kiểm tra.

Theo đó, từ ngày 25/7 đến 30/7/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, địa phương gồm: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện Lục Nam và Sơn Động. Tại mỗi huyện được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 02 đơn vị trên địa bàn huyện vào buổi sáng và làm việc với UBND huyện vào buổi chiều.

Tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 – 6/2018; đồng thời các thành phần tham gia buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Qua những nội dung kiểm tra cho thấy, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đã chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế như kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện và tham mưu thực hiện; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đã dần được tăng lên; chấp hành nghiêm túc các quy định về sử dụng Thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh … Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế còn chưa thực sự được triển khai sâu rộng; công tác quản lý cấp đổi thẻ Bảo hiểm y tế còn xảy ra tình trạng cấp trùng thẻ, cấp sai thông tin; còn tình trạng từ chối thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến còn khó khăn, còn tình trạng thu dung bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế …

Để công tác thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế được chấp hành nghiêm túc, phát huy hiệu quả, vai trò ý nghĩa của chính sách về bảo hiểm y tế trong đời sống xã hội, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: (i) Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; (ii) tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế với sự tham gia của các cấp các ngành, trong đó chú trọng đúng đối tượng, hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú; (iii) đồng thời quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế nói riêng; (iv) đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra theo thẩm quyền; (v) tiếp tục chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp trong thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương …

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành và cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thông qua đợt theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế của Đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những khó khăn, bất cập từ quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước./.

Phương Thúy

Các tin khác