Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 (Quyết định số 242/QĐ-TTg), Quyết định 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022” (Quyết định số 1020/QĐ-BTP), nhằm nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức hoạt động thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; ngày 26/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2052/KH-UBND triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, kế hoạch xác định rõ 07 nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2022 bao gồm: (i) tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; (ii) hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; (iii) đổi mới công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật; (iv) tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật; (v) ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; (vi) tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; (vii) bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Với nội dung (i), trong năm 2019, phải xây dựng, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; với các nội dung (ii), (iii), (iv), (v) được xác định thời gian thực hiện là sau khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp ban hành một số văn bản điều chỉnh mà không xác định thời gian cụ thể vì theo Quyết định số 242/QĐ-TTg và Quyết định số 1020/QĐ-BTP đã giao trách nhiệm cho cơ quan cụ thể và thời gian thực hiện, đối với địa phương chỉ thực hiện trách nhiệm phối hợp trong quá trình xây dựng các văn bản và tổ chức thi hành các văn bản sau khi được ban hành; nôi dung (vi), (vii) được xác định là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên hàng năm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo hàng năm và kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc nếu có phát sinh./.

Phương Thúy

Các tin khác