Sở Tư pháp Bắc Giang phát động Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sở Tư pháp Bắc Giang phát động Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhằm thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-BTP ngày 24/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/2018).

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai, quán triệt sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị để có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung của Quyết định số 1171/QĐ-BTP và  Kế hoạch số 1166/KH-UBND, từ đó chủ động, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm đặc biệt này. Bên cạnh đó, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong phòng, đơn vị mình gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn, trong đó tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018. Cần kết hợp và tiếp tục triển khai có hiệu quả 03 phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt hiện nay của ngành theo các chuyên đề: “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

                                                                                                                                    Thanh Huyền